Úrovně angličtiny

Při studiu cizího jazyka se vaše schopnosti a dovednosti vždy pohybují v určité úrovni. Pro potřeby zemí Evropské Unie je definuje Společný evropský referenční rámec. Účelem jazykových úrovní je popsat úroveň ovládání jazyka vyžadované současnými standardy, tesy a zkouškami, aby se usnadnilo srovnání odlišných systémů výuky a způsobů hodnocení mezi členskými státy. Jedná se tedy o univerzální a pro všechny srozumitelné pojmenování znalostí jazyka.

Urovne Anglictiny

Společný evropský referenční rámec

Společný evropský referenční rámec (SERR) je obsáhlý dokument vyvinutý Radou Evropy ve spolupráci s předními evropskými lingvisty. Tento dokument obsahuje detailní odborný text, který byl sepsaný pro potřeby jazykového vzdělávání v členských státech EU. Měl by pomoci sjednotit postupy výuky, tvorbu metodiky, jazykových učebnic a kurzů a především definovat jednotlivé dosažené úrovně tak, by byly univerzální a mezinárodně platné. SERR tedy definuje 6 jazykových úrovní:

Evropský rámecBritská klasifikace
jazyková úroveň A1 elementary
jazyková úroveň A2pre-intermediate
jazyková úroveň B1intermediate
jazyková úroveň B2upper-intermediate
jazyková úroveň C1 advanced
jazyková úroveň C2 proficient

Jazykové úrovně

SERR rozlišuje 6 jazykových úrovní. Písmena u úrovní znamenají následující:

 1. A – začátečník,
 2. B – samostatný (nezávislý) uživatel,
 3. C – zkušený (způsobilý) uživatel.

Každá tato úroveň se následně dělí na dva stupně, které jsou označené čísly 1 a 2. Rozdělení do úrovní je však vždy pouze rámcové a je velice obtížné i za použití kvalitních testů změřit znalosti studenta.

Doporučujeme!
Pokud nevíte, do jaké jazykové úrovně spadáte, zkuste si udělat rozřazovací test na OnlineJazyky.

Co jednotlivé úrovně znamenají, si nyní podrobně probereme na následujících řádcích.

Starter

Starte je nultá úroveň. Na této úrovni je člověk, který z angličtinou začíná. Pravděpodobně zná pár anglických slovíček, která ale neumí poskládat do srozumitelné věty. Pokud je to váš případ, tak pak zkuste náš článek, jak se naučit anglicky rychle.

Jazyková úroveň A1 – Elementary

Uživatel rozumí každodenním výrazům a základním frázím a umí je správně používat. Ovládá základní slovní zásobu a gramatiku a umí vyslovovat anglická slova. Dokáže se představit, mluvit o místě, kde žije, o lidech, které zná a o věcech, které vlastní. Rovněž umí odpovídat na otázky z těchto oblastí. Pomocí jednoduchých vět se domluví, pokud druhá strana mluví pomalu a jasně.

Uživatel si dokáže přečíst plakát nebo vývěsku. Rozumí jednoduchým větám a dokáže klást otázky. Angličtinu umí používat k uspokojení základních potřeb jako je koupě jídla nebo zeptání se na cestu. Písemný projev stačí na stručný text na pohlednici nebo vyplnění formulářů s osobními údaji.

TIP!
Myslíte, že jste na této jazykové úrovni. Znáte nejčastější anglická slovíčka? Pokud je znáte všechny, tak pak má vaše angličtina skvělé základy.

Jazyková úroveň A2 – Pre-Intermediate

Uživatel rozumí základním informacím o jeho rodině, o nakupování či zaměstnání. Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchý a běžných výměn informací. Zvládne přečíst krátké jednoduché texty, vyhledávat konkrétní informace v inzerátech, jízdních řádech a jídelních lístcích. Není problém při krátké společenské konverzaci, i když uživatel ještě sám nezvládne hovor udržet.

V písemném projevu uživatel zvládne napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb a jednoduchý osobní dopis např. v podobě poděkování. Dokáže mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích a umí zdůvodnit své jednání. Slovní zásoba je konkretizována a postupně se prohlubuje.

Jazyková úroveň B1 – Intermediate

Uživatel si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování a rozumí informacím týkajících se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole nebo ve volném čase. Dokáže napsat jednoduchý souvislý text na oblíbené téma, které zná nebo se o něj zajímá. Není pro něj problém popsat své zážitky, naděje a cíle a umí vše řádně odůvodnit.

Široká slovní zásoba umožňuje rozumět popisům událostí, pocitům i přáním. Uživatel zvládne vyprávět příběh nebo popsat obsah knížky či filmu. Jeho mluvený projev je plynulý a rozlišuje formální a neformální jazyk.

Jazyková úroveň B2 – Upper-Intermediate

Uživatel dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů a hovoří tak plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, a to bez zvýšeného úsilí a koncentrace na jazyk. Napíše srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a dokáže vysvětlit své stanovisko včetně výhod a nevýhod různých řešení.

Při znalosti tématu, uživatel dokáže rozumět delším promluvám a přednáškám nebo výměně názorů. Televizní zprávy i programy nejsou problém. Uživatel dokáže rozlišit i různé přízvuky či dialekty a jeho výslovnost se již více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích.

Jazyková úroveň C1 – Advanced

Uživatel této jazykové úrovně se dokáže plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Rozumí široké škále náročných a dlouhých textů na úrovni společenské, akademické i profesní. Rovněž porozumí bez obtíží odborným článkům i technickým instrukcím, které se nevztahují ke známému oboru.

Televizní pořady i filmy zvládá poslouchat úplně s přehledem a chápu i vyjadřování pouze v náznacích. Při mluvení zvládá přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazuje na příspěvky ostatních mluvčích. Písemný projev je jasný, vhodně strukturovaný a členěný, uživatel dokáže zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

Jazyková úroveň C2 – Proficient

Uživatel snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom je umí vysvětlit v logicky uspořádané podobě. Mluví spontánně, velmi plynule a rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitých situacích.

Bez problémů dokáže přečíst odborné články i krásnou literaturu. Rozumí mluvenému projevu živému i vysílanému včetně odborných termínů, regionálních výrazů i slangu. Rodilý mluvčí si v jeho mluveném či psaném projevu nevšimne chyb v použití slov a frází nebo výslovnosti. Na první pohled není poznat, že se nejedná o rodilého mluvčího.

Kde udělat test úrovně angličtiny?

Otestovat svoji angličtinu můžete přímo na stránkách University of Cambridge. Online test vám ukáže, jak na tom vaše angličtina je. Pokud jste skutečně dobří, tak si rovnou můžete u této autority rezervovat termín zkoušky .

Úrověň angličtiny také můžete otestovat v české Virtuální univerzitě volného času zde.

Test Urovne Anglictiny
Bezplatný test najdete na stránkách cambridgeenglish.org

Jazykové certifikáty

Při znalosti angličtiny na různých úrovních můžete získat jazykové certifikáty prokazující vaše znalosti a dovednosti. Při výběru jazykových zkoušek je pak třeba dbát například na mezinárodní uznatelnost certifikátu, časovému omezení platnosti certifikátu nebo ceně zkoušky a celkovým nákladům nutných pro přípravu na zkoušku.

Pozor!
Připravit se na certifikační zkoušku není žádná legrace. Mohl by se při tom hodit nejlepší kurz angličtiny.

Přikládáme seznam nejznámějších jazykových zkoušek z angličtiny:

 • Zkoušky Cambridge English ESOL
 • International English Language Testing Systém (IELTS)
 • Test Linguaskill/Business Language Testing Service (BULATS)
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • LanguageCert IESOL
 • Státní jazyková zkouška z angličtiny (SJZ)
 • Standardization Agreement 6001 English (STANAG)
 • London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

Zdroje:
https://www.helpforenglish.cz/article/2006060902-urovne-znalosti-anglictiny
https://katedry.czu.cz/kj/jazykove-urovne?editmode=0

Redakce 5nej.cz

Redakce 5nej.cz se skládá ze zkušených bankéřů, marketingových specialistů, jazykových guru a fitness nadšenců, kteří věnují maximum svého úsilí a času na vytvoření kvalitního obsahu. Naše srovnání a recenze jsou vytvářeny nezaujatě a tak aby šetřily váš čas. Všechny služby a nástroje testujeme, sami nástroje fotíme a snažíme se vám poskytnout co nejvíce informací. Pokud se chcete dozvědět více o našem týmu, přečtěte si sekci "Kdo jsme" v patičce našeho portálu. Pokud se vám naše srovnání a recenze líbí, nebojte se nám dát hodnocení nebo rovnou napsat e-mail. Každé zpětné vazby si vážíme!

Přispět názorem

Odesílám